Reglement Vereniging Netmobiel

 

Vooraf:

In het innovatieproject Netmobiel werken kennisinstellingen, bewoners en overheden samen om via een app een mobiliteitsoplossing voor de Achterhoek te leveren. Met die app kunnen personen die een vervoersmodaliteit zoeken en personen die een vervoersmodaliteit aanbieden (‘meerijder gezocht’) elkaar vinden. De mobiliteitsoplossing zal worden vormgegeven als een MaaS (Mobility as a Service) applicatie waarbij ritaanvragers gebruik kunnen maken van verschillende vervoersmodaliteiten om op hun bestemming te arriveren. Het project heeft als doelstelling om de bereikbaarheid in de Achterhoek te verbeteren en draagt dan ook bij aan de mobiliteitsvisie van de Regio Achterhoek. Daarnaast verricht Stichting Saxion mobiliteitsonderzoek.

Vereniging Netmobiel (hierna: Vereniging) is opgericht alsmede de statuten van de Vereniging zijn opgesteld op 21 augustus 2020 bij akte van oprichting, verleden voor mr. E. Roerdink, notaris te Groenlo. De Vereniging heeft als doel: het bevorderen van een fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek door een combinatie van noaberschap en digitale technologie.


Binnen het onderzoeksproject ontwikkelt en onderhoudt Stichting Saxion de Netmobiel-app. Vereniging Netmobiel is daarbij verantwoordelijk voor de uitbetalingen in verband met het gebruik van de app (denk aan het uitgekeerd krijgen van vergoedingen). Ook dient Vereniging Netmobiel bepaalde gedragsregels vast te stellen waaraan men bij het gebruik van de mobiliteitsoplossing moet voldoen. In dat kader is het verplicht om lid te worden van Vereniging Netmobiel, voordat gebruikgemaakt kan worden van de Netmobiel-app (hierna: Applicatie).

De Vereniging kent thans drie leden, maar op korte termijn wordt een grote hoeveelheid nieuwe aanmeldingen als lid van de Vereniging verwacht (ofwel: de gebruikers van de Applicatie). De Vereniging acht het daarom gewenst de (gebruikers)voorwaarden voor het lidmaatschap van de Vereniging – voor zover die niet uit de statuten van de Vereniging blijken – vast te leggen in het onderhavige reglement (hierna: Reglement).

Artikel 1. Applicatie.

1.1.      De door Stichting Saxion ontwikkelde Applicatie helpt de gebruikers ervan (zijnde leden van de Vereniging) vervoersopties naar bepaalde bestemmingen te vinden door via het platform op de Applicatie te kunnen zoeken naar een rit waarbij de start- en eindlocatie opgegeven kan worden.

1.2.      Een lid kan daarbij ritten aanvragen wanneer zij vervoer nodig hebben, de zogenaamde Ritaanvrager alsmede een lid kan ritten aanbieden om zodoende andere leden mee te nemen op zijn/haar rit, de zogenaamde Ritaanbieder.

Artikel 2. Lidmaatschap.

2.1.       Voor aanmelding bij de Vereniging dient het lid zich bij het bestuur van de Vereniging aan te melden. Het downloaden van de Applicatie en het voor goedkeuring aanvinken van het Reglement wordt daarbij gezien als een aanmelding als lid bij het bestuur. 

2.2.      Leden van de Vereniging dienen ten minste 16 jaar oud te zijn.
Voor het gebruik van de Applicatie door leden van 16 en 17 jaar oud dienen de ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers van het betreffende lid toestemming te hebben gegeven. De bedoelde toestemming dient schriftelijk te zijn gegeven en per e-mail te worden toegezonden aan het (bestuur van de) Vereniging.

2.3.      Het aan de persoon die zich aanmeldt  toegang verlenen tot de Applicatie wordt gezien als het toelating van deze persoon door het bestuur als ‘gewoon’ lid (geen aspirant-lid) van de Vereniging.

Artikel 3. Contributie.

3.1.       De hoogte van de jaarlijkse contributie is door de Algemene Vergadering van de Vereniging vastgesteld op nihil.

Artikel 4. Voldoening ritprijs. Vergoeding aan Ritaanbieder.

4.1       Naast het voldoen van de jaarlijkse contributie is het lid van de Vereniging gehouden bij het boeken van een rit via de Applicatie de daaraan verbonden ritprijs te voldoen. De ritprijs wordt als volgt berekend: het aantal gereden kilometers x € 0,19. 

4.2.      Het is voor zowel een Ritaanbieder als Ritaanvrager tot uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de rit mogelijk om de rit (kosteloos) te annuleren. Het later dan uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de rit annuleren is niet mogelijk.
Indien een Ritaanbieder of Ritaanvrager binnen de uiterlijke termijn van 30 minuten de rit wenst te annuleren, dient dit te geschieden via de chatfunctie in de Applicatie.

           Wanneer een Ritaanbieder of Ritaanvrager niet komt opdagen, bestaat voor de gedupeerde Ritaanbieder dan wel Ritaanvrager de mogelijkheid dit te melden bij het bestuur van de Vereniging. 

           Het bestuur van de Vereniging kan vervolgens besluiten tot het opleggen van een boete – ter hoogte van maximaal de ritprijs – aan de afwezige Ritaanbieder dan wel Ritaanvrager. Indien het vaker voorkomt dat een gebruiker van de Applicatie niet komt opdagen, kan het bestuur van de Vereniging besluiten tot het tijdelijk of permanent blokkeren van het account van deze gebruiker, al naar gelang de ernst en de frequentie van het niet komen opdagen.                               

4.3.      In het geval een Ritaanvrager niet via de Applicatie een terugreis kan terugboeken – om welke reden dan ook – kan de Ritaanvrager gedurende een periode van acht maanden tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van taxi’s van Zoov, het regionale vervoersysteem in de Achterhoek. Het gereduceerde tarief geldt indien en voor zover het beschikbare budget dat overeengekomen is tussen de Vereniging en ZOOV dit toelaat. Indien het beschikbare budget is overschreden, zal het normale tarief gelden.

4.4.      Voldoening van de ritprijs vindt plaats via girale betaling met IDEAL waarmee Credits gekocht kunnen worden, welke Credits vervolgens als voldoening van de ritprijs kunnen worden ingezet; contante betalingen zijn niet toegestaan.

Artikel 5. Credits.

5.1.      Een Ritaanbieder heeft recht op een vergoeding (hierna: Credits) wanneer een Ritaanbieder via de Applicatie ritten aanbiedt en een Ritaanvrager laat meerijden.
Het aantal Credits is afhankelijk van het aantal kilometers dat tijdens de rit gereden wordt maal € 0,19.

5.2.      Indien de volgende situatie zich voordoen, wordt de door de Ritaanvrager betaalde vergoeding voor de betreffende rit als Credits (terug)geboekt op het account van de Ritaanvrager:
1) een rit wordt door de Ritaanbieder geannuleerd;

2) de Ritaanbieder niet komt opdagen;

3) de Ritaanvrager annuleert de rit meer dan 30 minuten voor aanvang van de rit.

5.3.      Verdiende Credits worden als volgt geboekt op het account van de Applicatie in de volgende gevallen en op de volgende wijze:


–         op het account van de Ritaanbieder
indien zowel de Ritaanbieder als de Ritaanvrager de rit binnen een week na de rit beiden de rit hebben bevestigd in de Applicatie; 

                op het account van de Ritaanvrager:
indien zowel de Ritaanbieder als de Ritaanvrager de rit binnen een week na de rit beiden niet de rit hebben bevestigd in de Applicatie;

                op het account van de Ritaanvrager:
indien de Ritaanbieder niet, maar de Ritaanvrager wel de rit binnen week na de rit heeft bevestigd in de Applicatie.

5.4.      In het geval de Ritaanbieder wel de rit binnen een week na de rit heeft bevestigd, maar de Ritaanvrager niet, wordt er door de Vereniging contact gezocht met de Ritaanvrager. Heeft de Ritaanvrager na het contact met de Vereniging binnen een week hierna de rit nog steeds niet bevestigd, worden de Credits geboekt op het account van de Ritaanbieder.

5.5.      Ten aanzien van de verdiende Credits kunnen door de leden twee keuzes worden gemaakt, te weten:
1) de verdiende Credits inwisselen voor geld;
2) de verdiende Credits doneren aan goede doelen, welke goede doelen vooraf zijn vastgesteld door de Vereniging en kenbaar zijn gemaakt. 

5.6.      Het inwisselen van Credits voor geld kan plaatsvinden zodra de Credits een totale waarde van € 10,00 hebben overschreden. Na het indienen door het lid van een verzoek tot uitbetaling van de Credits, zal de Vereniging uiterlijk binnen 31 dagen het daarmee gemoeide geldbedrag op het opgegeven bankrekeningnummer van het lid overboeken.

5.7.      Via speciale acties, die kenbaar gemaakt worden in de Applicatie, kunnen eveneens  Credits verdiend worden door een Ritaanvrager en Ritaanbieder. De hiermee verdiende Credits kunnen worden ingezet als betaalmiddel bij een volgende geboekte rit. De via speciale acties verdiende Credits zijn niet overdraagbaar, niet te doneren aan goede doelen en niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 6. Gedrag tijdens ritten.

6.1.      Een lid dat gebruikt maakt van een aangeboden rit of een rit aanbiedt, zal zich tijdens deze ritten normaal en behoorlijk gedragen alsmede de afspraken zoals beschreven in bijlage 1 (Code Goed Gedrag) naleven.

6.2.      Na het boeken van de rit zal de Ritaanvrager tijdig op de afgesproken plaats aanwezig zijn of de Ritaanvrager laat tijdig weten – dat wil zeggen uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de rit –  van de rit af te zien.

6.3.      In het geval een rit door de Ritaanvrager wordt geannuleerd, wordt de betreffende rit via de Applicatie opnieuw aangeboden en kan een andere Ritaanvrager deze rit accepteren.

6.4.      Een Ritaanbieder zal – na acceptatie van de rit door een Ritaanvrager – tijdig op de afgesproken plaats aanwezig zijn en zal eventuele vertraging zo vroeg mogelijk weten aan de Ritaanvrager door middel van de chatfunctie in de Applicatie.

6.5.      Eventuele incidenten tijdens ritten kunnen zowel door de Ritaanvrager als de Ritaanbieder gemeld worden bij het bestuur van de Vereniging, bij voorkeur binnen één week nadat de betreffende rit heeft plaatsgevonden.

6.6.      Het bestuur zal tijdig reageren op meldingen van incidenten tijdens ritten en – indien nodig – passende maatregelen nemen. 

6.7.      Eveneens zullen door de Vereniging passende maatregelen worden genomen bij het niet-naleven van de verplichtingen zoals die volgens uit de statuten van de Vereniging alsmede dit Reglement.
Een lid wordt tijdig in kennis gesteld van de door het bestuur op te leggen maatregel(en) en zal door het bestuur worden gehoord en gevraagd uitleg en nadere informatie te geven betreffende het gemelde incident.

6.8.      De door het bestuur op te leggen maatregelen kunnen o.a. inhouden:
–      geplaatste berichten en/of andere geplaatste content blokkeren en/of verwijderen;

            –      het profiel in de Applicatie tijdelijk of permanent blokkeren;

            –      de toegang tot de Applicatie tijdelijk of permanent beperken of blokkeren;

            –      schorsing van het lid, indien de ernst van de overtreding dit rechtvaardigt;

            –      ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de Vereniging, indien de ernst van

                   de overtreding dit rechtvaardigt.

Artikel 7. Slotbepalingen.

7.1.      Bij strijdigheid tussen het bepaalde in dit Reglement en de statuten, prevaleert het bepaalde in de statuten.

7.2.      Indien een bepaling in dit Reglement nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, dan blijven leden gebonden aan de overige bepalingen van het Reglement.


Dit reglement is ingevolge artikel 24 van de statuten van de Vereniging vastgesteld door de

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging op 07-07-2021

                                                       

BIJLAGE 1

Code Goed Gedrag

Passagiers en chauffeurs

1.     Ik accepteer en respecteer iedereen en discrimineer niemand.

2.     Ik val de ander niet lastig. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen.

3.     Ik ga vertrouwelijk om met persoonlijke informatie die ik voor, tijdens of na de rit van de chauffeur of passagier heb gekregen.

4.     Ik maak van tevoren goede afspraken met de chauffeur/passagier en hou me hieraan. Als plannen wijzigen, geef ik dit ruim vantevoren aan.

Passagiers

1.     Ik zorg ervoor dat de auto van de chauffeur niet beschadigt. Ik volg aanwijzingen van de chauffeur op over het gebruik van de auto.

2.     Ik geef het aan wanneer ik ongemakkelijk word van de rijstijl van de chauffeur.

3.     Als ik bijzondere bagage of huisdieren wil meenemen, vraag ik van tevoren via de chat om toestemming.

4.     Ik laat geen afval achter in de auto.

5.     Ik houd me aan de geldende Covid-19 richtlijnen van het RIVM.

Chauffeurs

1.    Ik zorg voor een nette en veilige auto. Als dat even niet lukt, bied ik geen ritten aan.

2.    Ik zorg ervoor dat ik tijdens de rit niet onder invloed ben van alcohol of drugs.

3.    Ik hou me aan de verkeersregels. Ik pas mijn rijstijl aan als de passagier hier ongemakkelijk van wordt.

4.    Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie als chauffeur.

5.    Ik houd me aan de geldende Covid=19 richtlijnen van het RIVM.

Wat als het misgaat?

Wat je het beste kunt doen, hangt af van wat er fout is gegaan.

·       Maak nog tijdens de rit bespreekbaar als iets je niet bevalt.

·       Als dat niet helpt of het niet opgelost kan worden, kun je achteraf je bezwaren in een review duidelijk maken.

·       Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Of is je veiligheid in het gedrang (geweest)? Neem contact met op met de vereniging via dit contactformulier.